grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 april 2014

Kva blir NLM i framtida?

NLMs Hovedstyre har sendt ut framlegg om å få NLM registrert som eit trussamfunn ( den såkalla maksimumløsning, dvs til ei ny frikyrkje), eller etablere eit trussamfunn under NLMs paraply (minimumsløsning, med ein sentral medlemsregistrering uten oppgaver og aktiviteter). Denne saka skal drøftast grundig før den kjem opp på NLMs rådsmøte og videre til generalforsamlinga 2015. Sjølv ønsker eg å forkaste minimumsløsningen (den samme som ImF og Frelsesarmeen har), og heller gå inn for maksimumsløsningen (frikyrkje) siden NLM allerede i dag fungerer som ei frikyrkje - bare uten sentral medlemsregistrering. Alternativet for meg er å fortsette som før, som medlemmer i Dnk, uten at dette medlemskapet betyr noe særlig for meg. Men det er svært viktig at den lokale forsamlingen vert bevisstgjort, både om ein velger det eine eller det andre.
I Dagen 05.11.08 siterte eg Ludvig Hope, kanskje kunne dette vere aktuelt også i dag: "For meg ser det slik ut at de svakeste sider  ved lekmannsarbeidet er dårlig organisering, lite samfunnsansvar og lite samfunnsliv. - de kristne omkring i bygdene og byene som ikke står i en frikirke, må finne hverandre, ha medlemsfortegnelse, styre og menn som har ansvar for at de kristne kommer sammen om Guds ord og til arbeid i Guds rike. - Lekmannsforkynnelsen har  hatt sin sterkeste side i å vekke de uomvendte. Vi har nådd mindre langt når det gjelder å forkynne Ordet for de kristne, til tukt, til trøst, til vokster og samfunnsansvar." (Veien, 1920, i Kyrkja og Guds folk, s.64-65)