grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 juli 2016

Teologi eller historien om Gud?

Den kjente religionsforskeren Karen Armstrong har skrevet boken "Historien om Gud i jødedom, kristendom og islam" (norsk utgave 1995). Boken har mye historisk kunnskap om emnet slik det er formet av filosofer, mystikere, reformatorer og nå sist av vitenskapsmenn. Alt er sett ut fra religiøse menneskers tanker om og opplevelser av det guddommelige. Boka slutter med avsnittet "Har Gud en fremtid?" Hun understreker forøvrig at "det er forskjell på overbevisningen om et sett av læresetninger og den tro som gjør det mulig for oss å sette vår lit til dem." "Mennesket er et homo religiosus som begynte å dyrke guder så snart man kunne kalle dem mennesker."
  For oss kristne ville det vært mer aktuelt å høre hva Gud har å si om oss! I sin "Troslære" skriver teologen og bibellæreren Øivind Andersen (side 11ff) at det i hovedsak er fire måter menneskene mener de kan finne Gud og sannheten på: (1) tradisjonalismen mener at erkjennelsen av Gud ikke er det enkelte menneskes sak, men et historisk samfunns sak. Mennesket overtar sin erkjennelse fra det samfunn det tilhører, slik vi ser det i den katolske kirke og ellers blant folkestammer omkring i verden. Her blir personlig sannhetskrav og overbevisning borte.
(2) Rasjonalismen mener å kunne erkjenne Gud med den alminnelige menneskelige fornuft, det logiske, eller det "vitenskaplige gyldige". Den liberale teologien gir ikke rom for Guds frelsesåpenbaring fordi den passer ikke inn i naturvitenskapens aksiomer.
(3) Mystikk gir uttrykk for at Gud bare kan erkjennes gjennom personlige opplevelser, det fører til ringeakt for Guds historiske selvåpenbaring.
(4) Biblisisme betyr at en søker Gud gjennom de Skriftene han har talt gjennom og åpenbart seg i. Det innebærer at Skriften (Bibelens 66 skrifter) alene gir oss den gyldige målestokk for det som er sant og falskt i erkjennelsen av Gud. Det betyr at mennesket svarer ja til Guds frelsesåpenbaring og dermed også ja til enhver erkjennelse som uttrykker sannhetene i den hellige Skrift. All "teologi" som bare er mennesketanker om Gud, er altså villfarelser.