grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 april 2018

Nattverd i kirke og bedehus

"Herrens måltid" er omtalt i evangeliene som Jesu siste påskemåltid, og gitt videre til Paulus til bruk i de troende menigheter, 1. Kor 11:17-32. Hos de første kristne er dette måltidet omtalt som "brødsbrytelsen", Ap.gj 2:42-46. Det var naturlig at menighets valgte "eldster" stod for nattverdmåltidet, og etter som tida gikk, ble det forbudt for andre enn prestene å dele ut brødet og vinen. Broderringen ble stiftet i 1903 og støttet emissæren Ludvig Hope da han i 1906 stilte krav om "fri nattverd", altså nattverd for bedehusvennene uten at presten var til stede. Medlemmer av DVI og NLM brukte gjerne denne formen for nattverd, som ble endelig tillatt ved kongelig resolusjon i 1913. Uttrykket "fri nattverd" har unødig lenge blitt hengende ved nattverden på bedehusene. ImF, NLM og Normisjon ble i 2012 enige om liturgiordninger for bl.a. dåp og nattverd, der finner vi både praktiske ordninger og gode formuleringer som kan brukes.
På Flekkefjord bedehus har det vært små nattverdsamlinger i alle fall siden 1970, der 10-15 har sitte rundt nattverdbordet og delt både elementene og vitnesbyrdene. To personer var valgt som ledere for disse møtene, den ene har ledet og den andre hatt andakt. Fra våren 2018 ble det vedtatt at vi i NLM/ImF skulle begynne med søndagsmøter om formiddagen, og prøve å få til en månedlig nattverdsamling i forlengelse av disse møtene. Da har vi nå to ganger bedt nattverdgjestene komme opp i tur og orden og motta brød og vin av nattverdeldsten og hans medhjelper, som har vært dagens taler. 23 og 29 personer har deltatt. At dette ikke er den beste praktiske måten å gjøre det på, ser vi av følgende mail: "Når det gjeld nattverdpraksisen, så vart eg litt spørjande til måten som nå er brukt. Køen i midtgangen vart eit uroelement og minna mykje om køen og den uheldige praksisen i midtgangen i Dnk. Ved fri nattverd har vi hatt ei fin form for fellesskap og forkynning for kvarandre ved sendemåten ... Vi må vel vurdera dei ulike tinga etter kvart, slik at vi finn gode løysingar." Sannsynligvis bør vi finne fram til ei praktisk ordning neste gang ved at nattverdgjestene kommer fram puljevis til de fremste setene. Vi har jo ingen alterring å knele ved på bedehuset, ellers blir jo denne ordningen slik nattverden oftest praktiseres bl.a. i Dnk og Metodistkirken.