grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 januar 2021

Apologetikk

 Boka «Hva er god apologetikk?» av Andreas Årikstad og Jogeir Lianes kom ut på Hermon Forlag 2020. Forfatterne er tilsluttet foreningen SKAPER (2016), og går greit gjennom hva Bibelen sier om å forsvare vår tro, slik som 1.Pet 3:15 og Kol 4:6. Dette forsvaret skjer best når Skriften framlegges, utlegges og forkynnes, 2.Tim 4:2. Hele Bibelen må være med, det blir helt feil om vi forsøker å avmytologisere noen tekster for at resten av budskapet skal bli mer troverdig. «Naturlig/filosofisk teologi» forsøker med forskjellige gudsbevis å forsvare og forklare Gud uten å gå til Guds Ord, da blir det ikke Bibelens Gud de finner. Bjørn Are Davidsen gjør feil ved å lese Bibelen i lys av vitenskapen. Tanken om å sette seg godt inn i samtidskulturen i tillegg til Bibelen har blitt båret fram av teologen John Stott og er kjent som « dobbel lytting». Dette duger ikke, vi skal jo heller rive ned tankebygninger og menneskelig visdom, 2.Kor 10:4f.
Kristen apologetisk forkynnelse kan gjerne dra fordel av historiefaget, biologien, filosofien, bibelske profetier, arkeologen, det personlige vitnesbyrdet, og det guddommelige vitnesbyrdet om Guds frelsesplan i Jesus. En apologet er en døråpner for Ordet, en forkynner som forkynner hele Guds råd. Religiøse tankebygninger må bekjempes, f.eks. Islam, ateismen, evolusjonslæren og ideologier som forsøker å stå fram i en «kristen kulturkontekst» (nazismen m.fl.). Martin Luthers ord bør huskes: «Dersom jeg uttrykker så høyt og klart jeg kan alle sannheter i Guds Ord, unntatt denne sannheten djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus uansett hvor tydelig jeg forkynner Hans sannheter på alle andre områder.»
Boka om apologetikk er solid bibelsk og tankevekkende. Men den tar lite hensyn til ordet om at «drevet av den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.» (2.Pet 1:21). Gud forkynte gjennom mennesker, som brukte sitt språk og sitt tankesett om tilværelsen. Paulus skrev f.eks. «ut fra den visdom som er gitt ham», også slikt som «er vanskelig å forstå». (2.Pet 3:15-16). Det er også vanskelig å hevde at en kristens forståelse av ordet dag i 1.Mos. 1-2 får konsekvenser for hans sanne kristentro og barnerett hos Gud.