grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 august 2014

Forstå Bibelen

John Stott, 1921-2011, verdenskjent engelsk prest (All Souls Church i London) og forfatter av 50 bøker (deriblant den mye gode "Understanding the Bible", 1972, og "Lausanne-traktaten, 1974). Han understreket den "double listening": Lytting til Bibelens ord og til vår egen kultur.
Her siterer eg litt frå avsnittet om Skapelsen (side 46ff), med formuleringer som eg sjølv godt kunne brukt: "Moderne lesere går uvegerlig til de første kapitler i 1.Mosebok med  kjennskap til at disse har vært en slagmark mellom religion og vitenskap i de siste hundre år. Tidliogere har representanter for begge sider vært raske til å slå fast ting med absolutt sikkerhet, som enten de selv eller deres etterfølgere senere har vært nødt til å gå tilbake på. Vitenskapsmenn må skille mellom fakta og teori, og bibellesere mellom klare skriftutsagn og ufullkomne menneskelige fortolkninger. Prinsippet må være klart: Det skriften fastholder, det fastholder Gud, og det Gud fastholder, er sannhet. Gud skapte, men hvordan skapte han? Det er beklagelig at enkelte debattanter begynner med å anta at begrepene "evolusjon" og "skapelse" gjensidig utelukker hverandre. Selvsagt må kristne avvise evolusjonsteorier som framstiller utviklingen som en blind og tilfeldig prosess, men det er ingen bibelsk grunn til å benekte at en målrettet evolusjon var den metode Gud brukte da han skapte. Mennesket er likevel enestående i skaperverket, og Adam og Eva historiske personer som alle mennesker nedstammer fra. Men mitt syn på Adam og Eva som historiske strider ikke mot min akseptering av at det har eksistert en rekke former for "pre-Adame hominider" tusenvis av år tidligere. Disse begynte å utvikle seg kulturelt, og kan nok omtales både som Homo Erectus og Homo Sapiens, men Adam var den første "Homo Divinus", skapt i Guds bilde og med kontrakt med Gud. Ættetavler som går ut fra at Adam ble skapt 4004 år f.Kr., er gjerne ufullstendige. Ut fra beretningene i Bibelens første kapitler kan det se ut som om Adam og Eva levde i den yngre stenalderer, omkring 6000 f.kr. Syvdagersuken og det monogame ekteskap hører klart til Guds skaperordninger. Menneskenes ulydighet førte til Guds dom gjennom storflommen, "syndefloden", som sikkert var relativt lokal, men en svært omfattende katastrofe. Byggingen av Babels tårn er også tatt med for å vise Guds dom over menneskelig stolthet, som førte til at nasjonene ble spredd. Så forteller Bibelen om Guds utvelgelse av Abraham, og etterkommernes opphold som nomader i Kanaan og senere i Egypt, og senere om Israels
bosetting og historie i Kanaan."  For John Stott er frelsesåpenbaringen i Bibelen klart utforma i Heb.1:1-2:  "I fordums tid tala Gud mange gonger og på mange måter gjennom profetene. Men nå, i desse siste dager, har han tala til oss gjennom Sonen".