grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 april 2019

Krise, fare eller mulighet.


Det var John F. Kennedy som tok fram dette kinesiske-japanske tegnet for "krise" i ein tale 12.04.1959. Då sa han at tegnet var satt sammen av dei to tegns for fare og mulighet. Andre har korrigert dette: Tegnet heiter weiji, og det er sant at første delen, wei, betyr fare. Men andre delen, ji, gir ikkje noe meining når det står aleine. På Logos- undervisninga på bedehuset i kveld nevnte Øivind Solheim dette som ei forklaring på anfektelse, f.eks hos Job: Det kunne føre til fortvilelse, men ein kunne også finne Gud og håp nettopp i dette, jfr. Klagesangene 3:20-23 (Min sjel er nedtrykt - dette gir meg håp: Herren er nådig). Jer 29:11 (Jeg vil gi dere framtid og håp).  Gen 50:20 (Gud tenkte det til det gode).  Peter skriver om "deres prøvede tro" (1.Pet 1:7), hans eige tru var blitt angrepen av Satan, men Jesus hadde bedt for han at trua ikkje måtte svikte. Eit nederlag kan føre til at trua døyr, men også i nederlaget er Gud! 
Musikeren og skribenten Leonard Cohen (1934-2016)  sa det slik: "There is a crack in everything, that is how the light gets in." Gud tillater ting, hans Ånd førte Jesus ut i ørkenen for å bli freista av djevelen. Job måtte gjennom alt vondskap og tvil og håpløshet. "Som ein hjort skriker etter levande vatn ... " seier salmisten. Han skreik ikkje forgjeves, Sal 34:7 (Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte - og frelste).