grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 mars 2016

Bedehusets årsmøte 14/3/2016

Eg var svært spent på dette årsmøtet fordi eg visste at saka om søndagsmøter kl. 11 måtte komme opp, og om den var det sterke meninger både for og imot. En fin forsamling på 40 hadde møtt opp, inkludert Musikklaget. Per Stordrange, styrelederen i stiftelsen "Flekkefjord bedehus", var ordstyrer. Reidar Mæstad åpnet med en svært aktuell andakt over 1. Pet 4:7-10: "Et årsmøte innebærer at vi tenker over stillinga vår, både personlig og i forsamlinga. Korleis har vi det egentlig, korleis har du det? Fyller du den plassen i forsamlinga du skulle hatt, er det noe som skulle vært annleis? Er det noe ubrukt i ditt liv? Peter nevner noen nådegaver. Det er ressurser Gud har stilt til vår disposisjon, talenter som vi skal forvalte. Det er Jesus som har overlevert til oss det han sjøl brukte mens han gikk her på jord, for at hans gjerning skulle halde fram. Gjer du bruk av dette? Eller trenger du samme formaning som Paulus ga Timoteus om ikkje å forsømme nådegaven han hadde fått?"
Etter kaffepause med tradisjonelle smørbrød og iskaker, fikk vi en svært innholdsrik rapport av kassereren Sivert Hansen om stillinga for bedehuset. Kollekten til huset hadde gått ned fordi organisasjonene hadde tatt mye av den sjøl på søndagsmøtene. På grunn av leigeinntekter av Tannklinikken, og svært mye gratis renholdsarbeid m.m. gikk driften med litt overskudd. Men Tannklinikken hadde sagt opp sin leieavtale og skulle flytte i løpet av året. Huset har framleis en stor kapital i form av bankinnskudd.
Bedehusstyret ble gjenvalgt: ImF har Per Stordrange og Sivert Hansen, NLM sine folk er Sven Hogstad og Eldbjørg Kydland (med Bjørg N. Salmelid som varamedlem), og NMS har Sverre Jakobsen og Sigrun Kristiansen. Jan Kydland gikk som vanlig nøye gjennom alle ting i samband med sikkerhet og branntilsyn.
Til slutt nevnte ordstyreren at styrene for ImF og NLM hadde kommet med framlegg om noen søndager med formiddagsmøter og ga ordet til Sven Hogstad. Sven la framlegget fram som ei orientering på en svært positiv måte, "for om mulig å nå ut til fleire", og nevnte at dette også kunne være et alternativ for de som hadde meldt seg ut av Dnk. Han la til at styrene fant ikke noe hindring for slike formiddagsmøter i Bedehusets vedtekter. Ordstyreren bestemte - litt uventet for noen - at vi kunne slutte årsmøtet med denne orienteringen, og vi reiste oss og nedba velsignelsen sammen til slutt. Men vi la også merke til at noen fra NMS og IMF samlet seg om ordstyreren etterpå, det var de som hadde sine motforestillinger om formiddagsmøtene. Hadde de kommet fram med sine meninger etter Sven sitt innlegg, hadde eg sjøl straks grepet ordet - eg var nemlig forberedt på å støtte både formiddagsmøter og å bevisstgjøre bedehusforsamlingen vår! Men saka er neppe slutt med dette.
Tillegg: Første etterspill kom som mail 17.03.16 til styrene for ImF og NLM, underskrevet av alle medlemmer i bedehusstyret, med anmodning om et felles "årsmøte" for å gå gjennom saken om søndagsmøter kl. 11.00 på bedehuset. Brevet sådde sterk tvil om at dette var mulig pga "statuttene" og "dårlig forankring av realitetene".  Ekstraordinært årsmøte blir omsdag 27.april. Det er med spenning og i bønn me går til dette årsmøtet.