grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 juli 2010

Kristne briller

Eg fekk nye brilleglass i dag, det betra synet mittTobias brille mykje. Problemet mitt er at jo netthinneløsningen eg hadde for nokre år tilbake, utan det heilt gode resultatet etter operasjonen. Me seier ofte at det kommer an på auga som ser, men også på brillene me bruker. Nokre ser på tilværelsen med briller farga av eit einsidig og snevert syn på seg sjølv og sitt virke, utan tanke på tilværelsens Herre. Johannes uttrykker det slik i 1. brev, kap.4: “Dei er av verden, derfor taler dei som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.” Dei gamle snakka om å sjå på dagliglivet “sub specie aeternitatis”, under evighetens synsvinkel.

23 juli 2010

Ny bil i tunet

Opelen vår hadde slitt trofast og sikkert iHyundai 10 år, og gav oss ein god innbyttepris då me bestemte oss for å skifte over til ein annen liten ny bil: Hyundai i20 Comfort. Gråfargen som gamlebilen og mange andre har, vart skifta ut med ice blue. Så vert det nokre spaker og finesser ekstra å lære å bruke for oss. Me gler oss til helgeturene framover, då får me skikkelig lære den å kjenne.

19 juli 2010

Kva kan ei ung gjente gjere for at sjuke i Etiopia skal få legehjelp?

Ho kan dra dit og ta seg av barna til legefamiliIda Syvertsen med aneren. Det er nettopp dette Ida Syvertsen er villig til å gjere. På Fjellhaug Bibelskole fekk ho ein måneds teneste-opphald i Etiopia, og deretter eit ”utreise-kurs for nye misjonærer”. 12.august reiser ho ut for å ta seg av dei tre barna til legeparet Jerin og Thorleif Kiserud ved Jinka Hospital, som Misjonssambandets utsending. På Bedehuset søndags kveld fekk ei stor forsamling lære Ida betre å kjenne. – Det er ikkje eventyrlyst som driv meg, sa ho, men eg svarte ja da eg fekk spørsmål om å reise. Frykt for det ukjente? Nei, for ”Herren, som drar foran deg, skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.” (5.Mos 31:8) Misjonsvennene vil huske på henne i bønn og arbeid, ”og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg” (Heb. 10:24-25). Bildet viser Ida sammen med morfar Leif Jan Krogedal (Kvanvik) og farfar Karsten Syvertsen (Liknes). 

13 juli 2010

Ringeakt ikke profetisk tale!

Dette var Paulus sin formaning til de troende i Tessdet_har_ringt_for_3_gang_-_EMalonika, 1.Tess 5:20. Det samme budskapet ble understreket kraftig av landets fremste kris tenleder og forkynner, Emanuel Minos (85), i Sarons Dal mandag.Vi hørte hvordan han vektla Jesu snarlige gjenkomst gjennom profetier om vår tids avspenning, avkristning, moraloppløsning og innvandring, og Jesu ord om fikentreet (Israel) og andre trær (folkeslagene). Han talte med myndighet og insikt og med et tillitvekkende ståsted i Guds ord. Den tredje verdenskrig kan plutselig og uventet bli en realitet, men i stedet for å fundere på fremtiden skal vi rope ut til enhver i dag: “Nå er tiden  til å søke Herren, før brudgommen kommer!” Ordene sank ned i oss. Det var som om vi alle sammen tenkte det samme: “Er jeg ferdig til å møte min Gud?!”

Salmelid-folk til Afrika igjen

Etter tre år på Lye/Bryne reiste Geir Tore og MargGeir Tore fam08unn med Kamilla, Tomas, Joakim og Renate igjen til Nairobi i dag tidlig – han skal vera kurslærer i Kapenguria i Nord-Kenya, og ho får ansvaret for barnas skolegang i Nairobi. Det vert ny plass og nye oppgaver for dei som tidligere har vore 10 år som misjonærer i Tanzania. Og så vert det eit nytt bønneemne for oss her heime. Herren held eit auge med dei på ferda, står det i Dom. 18:6.

10 juli 2010

Båttur/fisketur sør for Flekkefjord

Det var lørdag og fridag da Johannes og Gry tok oss Båttur100710med på fisketur i sin greie motorbåt. I nydelig vêr bar det i sakte fart gjennom Lafjord, Stols-fjorden og inn i Feda-fjorden med tre fiskestenger i sjøen. Det var bare Gry som fekk napp: tre makrell og ein lyr – som me fekk med heim til søndagsmiddag! Turen var alle tiders og gjorde oss godt. Det samme gjorde kaffen og nistematen og frisk sjøluft. Bjørg og eg er ikkje båtfolk, me liker oss nok best i heia. Men me er takksamme som har båtfolk mellom våre beste venner!

03 juli 2010

Nomen Nescio – min neste

Eg møtte han i går fordi han hadde bedt meg om hjNNelp. 30 år, afrikaner, “borger” av eit land og oppvekst i eit anna. Papirlaust hadde han komme til landet vårt for å søke ei framtid. UDI hadde nå avslått søknaden hans. Advokaten rekna med at han ville søke igjen, men han hadde fortalt sannheten og hadde ikkje noe meir å tilføye. Om han blei utvist, kva skulle han gjera av seg? Lure seg inn igjen i Afrika for å bli fanga inn av diktaturet til fengsel, militærtjeneste eller tvangsarbeid? Flekkefjord har fått mange slike “nye landsmenn” i det siste. – Eg vart så stille, visste ikkje kva råd eg skulle gje. Eg kjente på sår sorg over min nestes stilling og framtid, og ydmyk takknemlighet fordi eg sjølv fekk leve i frihet og fred. Herren er den store og fryktinngytende Gud som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne så han gir dem mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytterne … (5. Mos. 10:17-19). Sangen på nr. 758 fekk ei ny meining for meg: Ser du en sønderknust sjel på din vei, Gå ikke kald forbi! Kanskje lot Herren ham just møte deg… Rekk ham din hånd og gi ham et ord, la ham få føle han er din bror!