grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 januar 2015

Dagbok - for å telle Herrens velgjerninger

Av og til savner eg dagbokskrivinga som eg alltid hadde i Etiopia. Her er nemlig ofte så mange hendinger som eg skulle ha skrive ned, noen svært gode og verdt å minnast, andre er mindre gode ...
Denne veka har vore full av det me gjerne kaller "Herrens velgjerninger". Eg er betre i ryggen og aksla, og på søndag spanderte me på oss middag på byens kinesiske restaurant etter preika i kyrkja kl. 11.00. Møtene søndagskvelden og i mannsforeninga mandag gjekk greit, og tirsdag var me og feira Magnes 90-års-dag (Han er midt på bildet).
Torsdag fekk eg etter vel tre vekers venting, endelig svar frå urologen ved SUS om at vevsprøven min etter operasjonen viste at eg hadde ein svært mild form for kreft, det var ikkje nødvendig med behandling, men eg skulle til kontroll kvar tredje måned. Eg var sjølsagt svært glad og takksam for at eg slapp med dette.  Mailer om nyheten sendte eg sjølsagt til guttane og andre, også til urologen som hadde undersøkt meg ved Shaare Zedek Hospital i Jerusalem - han hadde nemlig bedt om det,
Fredag kom andakten min i Agder, som venta, og om kvelden hadde me besøk av afrikanerne D og A.
Det vart ein svært gild kveld, med god middag (ris og kylling, og kaffe med julekaker attåt), og mye prat om kvifor dei var komne til Norge og korleis dei hadde hatt det desse 10 månedene siden dei kom til Flekkefjord. Dei kom frå ulike land, men forholda for dei hadde vore mykje likt - dei tilhørte politiske og stammemessige minoriteter, og fekk problem som var så store at det beste var å forlate familien og dra. Det var i Pinsekirken og i Bedehusets internasjonale samling dei hadde funne ein plass som evangeliske kristne. Besøket hos oss var til gjensidig glede for oss alle fire.

08 januar 2015

Maria Magdalena i religionshistorien.


Idehistoriker Kristin Brandtsegg Johnsen har gitt ut boka
 "Maria Magdalena. Disippelen Jesus elsket".
Alle evangeliene har jo litt om henne: Hun var "blant de kvinnene som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham" (Mt 27:56, Mk 15:40, Lk 8:1-3) og som "stod ved Jesu kors" (Joh 19:25), "sammen med den andre Maria ble hun sittende utenfor graven etter at den var lukket med en stor stein" (Mt 27:61, Mk 15:47). Det var disse to som kom søndagsmorgenen og møtte engelen som rullet bort steinen og ba de gå og fortelle at Jesus var stått opp (Mt 28:1-7, Mk 16:1-9, Lk 24:1-10). Hun er omtalt som den Jesus "hadde drevet sju onde ånder ut av (Mk 16:9, Lk 8:2) og som Jesus viste seg først for, etter oppstandelsen" (Mk 16:9, Joh 20:11-18). Ut fra dette ser vi klart at hun var mellom Jesu disipler, men bare Johannes er omtalt som den "disippelen Jesus elsket".
Forfatteren ser ikke på disse øyenvitneskildringene som historiske dokument, men som forkynnelse og fortellinger om den tids menneskers tro og tvil. Så legger hun til legender og tanker fra gamle apokryfiske skrifter som apostelkirken ikke fattet tillit til fordi deres opprinnelse var ukjent: Maria Magdalenas evangelium, Filipevangeliet, Nikodemusevangeliet, Petersevangeliet og Thomasevangeliet. Så legger hun til den katolske kirkes helgenlegender, og historiske "hullrom" fyller hun med egne tanker om erotikk, feminisme og kvinneundertrykking i fortid og nåtid. Resultatet har blitt et religionshistorisk sammensurium som er et interessant og velskrevet arbeid, men som er hinsides tro og vantro. Jeg las boka fordi jeg fikk den til jul, ikke fordi jeg ville ha kjøpt den eller lånt den fordi jeg var interessert i tittelen eller emnet.

07 januar 2015

Dyret fra Midtøsten


Joel Richardson redegjør i denne boka for "hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist" (Perleporten forlag, 2013, 270 sider). Forfatteren har tidligere utgitt "Antikrist, islams kommende Messias (Mahdi)". Forfatteren ønsker å gjøre læren om endetiden lett forståelig, og se på emnet i lys av Bibelens profetier om Jesu første og andre komme. Tyngden i disse profetier er Messias komme, Herrens dag (Guds dom over jorden)  og det messianske riket som deretter skal følge. Han analyserer grundig profetiene hos Daniel kap.2, 7, 9:26, 8, 10-12, Åpenbaringen 12, 13, og 17; Esekiel 38-39;  Salme 83; Jes 13-23, og Mika 5. Han ser på det fjerde riket i Nebukadnesers drøm om billedstøtten, "føttene av jern", som det islamske kalifatet og ikke som Romerriket. Salme 83 mener han er en "nasjonal klagesang" og neppe noen profeti om palestinakrigen. Magog,(Ros), Mesjek og Tubal i Esek 38:2, går ikke på Russland, men på Tyrkia (Lydia). Konklusjonen i boka er at "i de siste dager vil Antikrist, hans rike og hærer stige fram fra det som i dag er nasjoner i Midtøsten og Nord-Afrika med muslimsk flertall. Disse vil danne an koalisjon og invadere Israel og forfølge jøder og kristne. Etter en forferdelig tid vil Jesus komme tilbake fra himmelen for å befri sitt folk. De rettferdige døde vil stå opp og sammen med de hellige bli rykket opp i luften og motta det evige livet. Jesus vil så ødelegge Antikrist og opprette sitt messianske rike over jorden med utspring fra Jerusalem." Da vil også tidligere fiendtlige folkeslag komme for å tilbe i Jerusalem, Sak 14:16, Sef 3:8-9, Jes 19:21ff, Jes 60:1-16. Boka gir en troverdig og grundig oversikt over profetiene om endetiden.