grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 juni 2016

Stort treff på Bømlo

Kveldsmiddagen lørdag: Hønewott og indjera


Arne tok damene med på fisketur, bare Elin fekk fangst.

Lørdag 25/6 kjørte me til Bømlo, over 4 og ein halv time, fint vêr heile dagen. I rorbua hos Arne og Lillian var resten av gjestene samla: Bjarne, Unn-Iren, Kristen, Elin, Geir Tore, Margunn, Bent (Ellen hadde sykehusvakt og kunne ikkje vera med). Rømmegrøt, indjera og wott, kaker og kaffe - godt sammenblanding med glede, prat, mimring og framtidsplaner. Festlig!

24 juni 2016

NMS Gjenbruk og Jonsok

Denne veka flytta NMS Gjenbruk inn i nye lokaler her i Flekkefjord, og mange var innom for å sjå på salgsvarene og få eit stykke marsipankake under den høytigelige åpninga med ordføreren. Fine lokaler. Eg kjøpte med meg eit par bøker til kr. 10 pr.bok, bl.a. den store og kjente boka av Karen Armstrong: Historien om gud. Interessant lesning, frå ein forskers synspunkt.

Så kom torsdagen, St.Hans-aften, då Nelly hadde bedt oss til kveldsmat og prat og utsyn over fjorden og båtane og bålet. Det har vore tradisjon dei siste årene, i fjor var me 16, i år bare 8. I mellomtida har Nelly mista mannen sin, Olav og Hildur har reist frå Flekkefjord, og andre var også bortreist.
Nelly diska opp med rømmegrøt, kake, kaffe og is. Ho las eit par gode stykker frå ei bok, og avslutta med salme 33: Salig er det folk som har Herren til Gud ... Frå himmelen ser Herren ned og legger merke til kvart menneske (v.12-13). Og så måtte me sjølsagt sjå på alle båtene, og seinare på bålet ute på fjorden, Spira, som vart tent kl. 22.00
Her ser me ryggene til Solveig Tandstad, Nelly, Sigrid, Bjørg og Gerhard. Øyvind, Solveig Forseth og Tobias vart ikkje med på bildet. Så avslutta me samværet med å synge nr. 329 i Sangboken:
Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Sørget så trofast for legem og sjel, inntil i dag, til i dag. Skjønt jeg hat syndet i stort og i smått, Jeg dog fra Herren har mottatt alt godt. Inntil i dag, til i dag.

15 juni 2016

Om NLM og menigheten. Takk for innlegg av Fjellhaug-lærere. .

Utviklinga i folkekirken (Dnk) gir grunn til både bekymring, kritikk og utmeldelse. Men i stedet for å bruke all tid på det, ville det vært bedre å satse på våre egne bedehusforsamlinger. I denne forbindelse vil jeg takke for innlegg av Fjellhaug-lærerne Arne Redse (AR) og Kenneth Ellefsen (KE), og avdøde Øivind Andersen (ØA).
   ØA sier i sin Troslære s.292-299: Menigheten er "de helliges samfunn" (jfr. 3.trosartikkel og 1.Kor 1:2) på et sted, et samfunn som konstitueres og ytrer seg i forkynnelse av Ordet, bruk av dåpen og nattverden, og bekjennelsen. Til ulike tjenester i menigheten kaller Herren selv gjennom menighetens behov eller på menighetens initiativ forskjellige nådegaver, evner og anlegg, i et ordnet forhold - som lemmene på kroppen.
    Ludvig Hope vektla "kyrkja som Guds folk, kvar dei så er, eit åndssamfunn - utan spørsmål om kyrkjeorganisasjon eller misjonsselskap" (Lekmannsmøtet i Bergen 1932). Men det var nok klart for både Hope og ØA at en tilfeldig samling av kristne ikke uten videre kunne kalles en menighet. Ordningene som ØA nevnte, hører også med. Det var nettopp dette som var hovedsaken for KE å få fram i sitt innlegg i Dagen  24/5, og som tilsynelatende ble misforstått i motinnleggene 2/6 og 9/6.
  I et oppklarende brev til meg 9/6 legger KE vekt på at de troende må bevisstgjøres om sitt medlemskap i den lokale misjonsforsamling (menighet). Menighetene burde så ha blitt innmeldt i NLM trossamfunn. Men nå tar ikke trossamfunnet imot menigheter, bare personlige medlemmer. Uansett så er det medlemskapet i den lokale bedehusmenigheten som bør styrkes, ikke medlemskapet i NLM trossamfunn.
  Det samme er sterkt understreket av AR i en  lang og grundig artikkel i siste nummer av Fjellhaug-tidskriftet  Innsyn: Allerede nå opptrer NLM som et kirkesamfunn (trossamfunn) ved å innsette forsamlingsledere og ordne med tjenester som er felles for alle "misjonsfellesskap" (misjonsarbeid, skoler, liturgi for kirkelige handlinger, etc).
  I Ap.gj. og brevene i NT er det den lokale menighet som er omtalt, ikke noe fellesskap av menigheter. ØA nevner at de enkelte menigheter likevel godt kan organisere seg i forhold til hverandre i et "kirkefellesskap" ved at de kaller felles tjenere og gir dem tilsynsmyndighet over menighetene. Dette kan også ordnes med et råd (konferanse, kirkemøte) som er valgt av menighetene. Det viktigste er likevel at hver menighet er mest mulig selvstendig, så langt dette er mulig i deres forhold til fellesskapet.
  Konklusjonen må bli at NLM bør styrke sine bedehusforsamlinger som frittstående menigheter i NLM trossamfunn. Disse forsamlingene er jo allerede innmeldt i NLM som "misjonsfellesskap". I dag er NLM en organisasjon der de fleste medlemmene også er passive medlemmer av den lokale Dnk-menigheten. Men på sikt kan NLM kanskje bli et eget kirkesamfunn, også juridisk, med egne lokale menigheter.

13 juni 2016

IKF-besøk heime og på Bedehuset

Søndag 12.juni fekk me beøk av Margit og Paul (Bulos) Odeh (f.1960) frå Stavanger, det er minst eit år siden me først forsøkte å få han hit til Flekkefjord for å fortelle om arbeidet til IKF (Internasjonalt Kristent Fellesskap) i Salem i Stavanger. Svært gledelig at han og kona kunne komme innom oss på ein kopp kaffe, kaker og jordbær, før møtet tok til. Paul kom frå Israel og gjekk to år på Fjelltun bibelskole - der han traff Margit for 35 år siden. Så begynte han i arbeid for å få kontakt med innflyttarane, det seinare IKF - der han overtok etter meg som leder i 2004. Me skulle hatt mange fleire til kveldsmøtet på Bedehuset, Paul er ein entusiastisk forteller og inspirator. Noen tok kontakt med han etter møtet, og me håper at han fekk inspirere oss alle til å sjå våre nye landsmenn i gatene i byen. Han nevnte spesielt den mannen som var falt i røverhender på Jeriko-veien, Luk.10. Til  opning av møtet hadde eg lest om Jesus som var fylt av medynk då han så folket og bad oss be høstens Herre om å sende arbeidere ut, Matt 9:35-38. Me var takksamme for å få fornya vårt kjennskap og vennskap til både Paul (Bulos, som eg bruker å seia) og Margit.

06 juni 2016

Etter kjempefint årsmøte: Min stille uke

Solskinn, praktisk og flott opplegg ute og inne, 1000-1500 aktive misjonsvenner var på årsmøtet for NLM Region Sørvest, på Ålgård, denne helga 4-5.juni. Rapportene var gjort ferdige, opplest og godkjent. Ein stor strategiplan for arbeidet 2017-20 vart gjennomgått, den skal videre ut til dei 9 områdene i regionen og implimenterast. Alt var med i strategiplanen, nesten. Eg hadde sett meg ut ei linje på førehand: "Veilede om NLM trossamfunn", eg syntest formuleringa var svært lunken, andre saker i samband med forsamlingsarbeidet starta nemlig med "prioritere" eller "styrke". Antiklimaks for meg vart da møtelederen annonserte at dei skulle ikkje snakke om forholdet Dnk/NLM i det heile tatt, det emnet skulle bli tatt opp til drøfting på eit seinare tidspunkt,  i september. Dette var ei sak som avisene var opptatt av, og som låg meg på hjerte. Skulle me melde oss ut av Dnk nå? Eg følte ai sak som Generalforsamlinga 2015 hadde fått gjennomslag for med over 500 stemmer, nå vart ignorert av regionen, nemlig "NLM trussamfunn". - Men ellers var opplegget for årsmøtet svært oppbyggelig, interessant og godt, med høgdepunkt i misjonærinnvielsen (Preben Solvang til Bolivia) og markeringa av NLMs 125-års-jubileum.
Nå går eg inn i årets "stille uke" for min del, eg har nemlig sendt høreapparatene inn til service, og satt meg utenfor det Bjørg og eg skulle hatt sammen: Musikklagstur til Homma i kveld, misjonsmøte tirsdag, og gjenbruksarbeidet torsdag. Men for meg vart det betre å sitte heime uten å vera med, enn å vera med på eit opplegg der eg likevel vart utenfor...

03 juni 2016

Forsommerfest for frivilligheten

Det var Kirken (Dnk) som inviterte til denne forsommerfesten 2.juni 2016, på Bedehuset. Bjørg og eg var med som frivillige i samband med frelsesarmeens språkkafé, og andaktene eg har på sjukeheimane i regi av Dnk. Nærmere 100 personer møtte opp, og vart ønska velkommen med store fruktfat. Me var kanskje fire frå bedehusflokken, mange av dei andre var heller ukjente for oss. Men dr. Olav R. Hanssen, festlegen vår og medlem av menighetsrådet, leda det svært varierte programmet på ein fin måte: Sang, bilder, opplesing, fortellinger, reker og kaker. Hanssen er ein svært flink fotograf i tillegg til å vera ein omsorgsfull lege, og viste seg også som diktskriver denne kvelden. Det var trivelig å vera med. Avslutninga var kveldstanker av pensjonert prest Paul Daasvand, der han siterte både frå dikt av Rudolf Nilsen ("Revolusjonens røst") og frå Gabriel Scott, i tillegg til mange gode ord om det å gjera ein frivillig innsats i menigheten og i Guds rike. Ein ny prest for Lister prosti, vart presentert.
Sommeren har kome med varme og sol, dag etter dag. Og blomstene klorer seg fast over alt. "Kven kan fryda seg over vårens skaperverk uten å tru på Skaperen, og gje Han takk og ære?", spurte Daasvand i sine kveldstanker.