grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 mai 2012

Haydom-basaren på Gyland bedehus for 37.gang: Kr. 48.000 til sykehuset i Tanzania.Pensjonister og babyer, medlemmer og ledere i Maks-gjengen, og ektepar med aktive barneflokker fylte salene i Gyland bedehus pinseaften. Elmar Nedland ledet det hele med sin klare røst og gode oversikt  over alle sine medhjelpere. Hilde Malde, tidligere Tanzania-misjonær, fortalte om de fire vennene som brøt opp taket for å fire deres syke kamerat ned til Jesus slik at han kunne bli helbredet, og om arbeidet mellom pasienter  ved Victoria-sjøen.

”Mama Kari” (84) har nå forlatt Haydom for siste gang, etter 50 års virke der, og kommet heim til Mandal. Ved siden av sykehusdirektøren Olav Espegren, er nå legeparet Maisa og Reidulf Lillebø i arbeid ved sykehuset. Inntekta fra basaren går til Misjonssambandets underhold av disse norske  legene.

Gylendingene  er kjent for sin gode bedehusmat, den satte vi stor pris på også under basaren nå.  Nils Asbjørn fikk ekstra ros for reisegevinstene han hadde sørget for, store og små gevinster var det ellers svært mange av. Et pensjonert ektepar fra byen var blant de heldige og fikk hver sin lastebil med seg heim igjen etter basaren. Stor takk til alle små og store i barnelaget maks-gjengen!

24 mai 2012

"Lovlige virkemiddel" - stå på krava!

Så er det streik igjen - både bønder og statsansatte vil ha meir penger og sosiale goder av alle slag, slik dei andre har det i landet vårt. Vi føler  sterkt på at streik er ein uting i samfunnet vårt i dag, sjøl om det var einaste middel arbeiderne kunne ty til i tidligere tider. Men i dag går det nesten alltid ut over ein tredjepart. Og oppgjørene fører nesten aldri på sikt at kjøpekrafta blir større, for alle varer og tjenester blir jo stadig dyrare. For ikkje å snakke om eksportartiklene våre som blir for dyre for europeere som har dårligere økonomi enn vi. Men streik er jo eit lovlig virkemiddel i samfunnet vårt! Ja, slik som abort og samkjønna "ekteskap" og mange andre saker som er blitt lov! Lovlig, fordi vi har eit stortingsfleirtall og ei regjering som godtar meir og meir av det ei mindretallsgruppe måtte finne på - sjøl om det går på tvers av gamle norske verdier og vanlig rettsoppfatning i samfunnet vårt. "Kristne og humanistiske" verdier heiter det nå i Grunnloven par.2, skal dette bare bli store ord uten innhald?

23 mai 2012

Felleslaget lever!

Flekkefjord Felleslag er eitt av 9 områder i NLM Region Sørvest. Vi har tidligere visst lite om kva som foregjekk av møter i dette store området: Kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal - utenom annonsene i Agder.Men nå får vi referater og bilder etter småmøter, og program i forkant for dei store samlingane i området og i regionen. Alt er samla på internettsida felleslaget.blogspot.com. Stor takk til webmasteren og områdelederen Ove Sandvik!
Les mer

18 mai 2012

Gjenbruk og vasking

Det var den 18.mai, vaskegjengen vår måtte ta sin nødvendige tur på Bedehuset etter nasjonalfesten, og den økta vart som vanlig avslutta med kaffe og restene etter iskaka dagen før. Me ser fra høgre Bjørg, Kari Eikeland, Dagny Åtland, Kirsten Leine og Randi Krogedal.NLM har tatt til å samle gamle møbler og andre ting til sin nye gjenbruksbutikk i Kvinesdal, og me nytta anledningen til å kvitte oss med eit par lenestoler (me hadde nemlig kjøpt nye!). Gjenbuksbilen fekk med seg fullt lass i byen før det returnerte, det var Lars Olsen som var sjåfør. Butikken har offisiell åpning onsdag 13.juni.

Nasjonaldagen, fest og feiring


Rammen om 17-mai-feiringa var den tradisjonelle for oss to. Me stod utenfor Bedehuset og såg på barnetoget, gjekk så til kyrkja og hørte preika til presten Ljøkjell, deretter til bankkjeller-kafeen der me fekk oss kvar vår gode lapskaus. Det småregna og var kaldt heile tida, så det gjorde godt både med frakke og kåpe. Bjørg hadde tatt med seg ei halv fyrstekake til Birgit og og fekk kaffe og venneprat der før me kjørte heim att og tok ein velfortjent (?) middagskvil. Nasjonalfesten på¨Bedehuset om kvelden kl. 19.00 var alle tiders, med Per Stordrange som leder, åpningsmusikk av Misjonsmusikken (bildet), sang av Musikklaget og av mannsgruppa Dekor, og ein glimrande og innhaldsfull tale for dagen av stortingsrepresentant Dagrun Eriksen (foto til høgre): Ho talte om løkplanter som måtte setjast sammen for å få eit fint blomsterresultat etterpå, og om forandringen i Grunnloven par.2 på mandag når "statskirka" skal bli "Norges folkekirke" . Det heile vart avslutta med pølse og iskake.

16 mai 2012

Tirsdagsmøte med misjonskall


Misjonssambandet hadde misjonsmøte denne tirsdagen 15.mai, som vanlig med 24 frammøtte. Sigrid og Kitty sørga for smørbrød og kaffe, Jan Østrem var innbudt "gjestetaler", Reidar var pianist og eg - Tobias - hadde møteleiinga. Eg opna med bønn og minna om dei første truande som vart forfulgte i Jerusalem og blei spreidde omkring - noen kom til storbyen Antiokia og forkynte Jesus der. Barnabas vart sendt dit for å styrka dei i trua, seinare fekk han også Saulus/Paulus med seg for å undervisa dei hedningekristne der - og det var også i denne byen dei truande først vart kalla "kristne", Apg. 11:19ff. Østrem nevnte kor vanskelig det var å unngå frykt og bekymring gjennom livet, og kor godt det var å ha Gud som si berging og frelse, Jes 12:2-3. Når Gud var blitt frelsaren, kunne den truande gå ut med frimodighet og kunngjere frelsesbudskapet også til andre. (Foto viser Jan Østrem til høgre, sammen med Kjell Svindland, begge er tidligere ordførarar i Flekkefjord)
   Eg hadde "kollekttale", nevnte at NLM dreiv ytremisjon og hadde sterkt behov for misjonsgaver, men også til NLM sitt indremisjonsarbeid var det nødvendig med pengemidler. Nå var det leirstaden Ersdaltun det gjaldt, me skulle ha basar og trong penger til ein hovedgevinst - "Flekkefjordkort kr. 1500", som eg ville ta av kollekten. I tillegg hadde me fått noen loddbøker til basaren slik at me hadde mulighet til å vinne igjen denne hovedgevinsten. Vel, det vart kr. 8.550 i kollekt, av dette tok eg kr. 1350 til basargevinst (kr. 150 hadde eg fått inn tidligare). Storarta! Men få basarlodd vart solgt, mange hadde nemlig fått tilsendt slike før og tatt nummer.
   Ved avslutninga las eg om korleis misjonskallet kom til Paulus ved Damaskus, Apg.9:15-16, og vart realisert gjennom menigheten i Antiokia i kap. 13:1ff. Også me er ein sendemenighet med ansvar for våre utsendinger. Eg nevnte også Bent og Ellen som nå skal ut igjen til Øst-Etiopia og trong forbønn både for seg og borna som blir att heime. Birgit nevnte korleis Guds rike hadde vokse fram ute i misjonslanda, og Mary var bekymra for korleis det skulle gå med kristentrua i landet vårt når grunnloven blir forandra. Eg bad Leif Jan avslutta med bønn for landet vårt før me gjekk frå kvarandre. Det vart eit tradisjonelt misjonsmøte, og dei trufaste misjonsvennene vert eldre etter kvart.Det merkes. Ein kom i rullestol og to med rullator. Men ein sak er dei einige om, dei har fått eit misjonskall som styrer både bruken av deira tid og penger.  Måtte Herren velsigne dei alle.

08 mai 2012

Om Norvald Yri og Adam


I Dagen 8.mai har Norvald Yri innlegget ”Bibelselskapet 2011 redigerer bort Adam – en nødvendighet?”. Han peker med rette på at det hebraiske ordet
ם ד א  (adam) kan oversettes både med menneske, mann og Adam, og vi kunne tilføye mennesker (1.Mos 1:26, 9:5-6). I 1.Mos 2-5 finner vi ordet oversatt med mannen og Adam på en litt inkonsekvent måte i ulike bibeloversettelser, på norsk må vi nemlig velge ett av disse ordene. Uansett, Bibelselskapet har så visst ikke ”redigert bort Adam”, deres oversettere har bare valgt det norske ordet mannen i stedet. Hva er så problemet? Var det virkelig nødvendig for Yri å skrive dette innlegget på en slik måte at han sår unødvendig mistillit til Bibel 2011 og mistenkeliggjør den for å være mindre korrekt og tillitvekkende? Og hvorfor i all verden skulle han i det samme innlegget dra inn tanken på skapelsesfortellingen som uhistorisk myte, slik noen ”teologer”/religionshistorikere gjør? For meg er det viktigst å vektlegge og forklare bibelordene – og dermed oversettelsene – på en slik måte at leseren tar imot Gudsordet med tillit. Det er nemlig når dette blir mottatt – slik det står – at det kan få skape frelsende tro hos leseren!

Visst skal våren komme ...

Trass i litt kulde innimellom, kald vind og snøbyger, så er våren komme for å bli. Lauvverket vitner om det, kvitveis og løvetann setter farge på naturen - også rhododendrum og ripsbærblomster i hagen. I dag feirer me 8.mai, fridomsdagen frå 1945 - mange gav livet sitt for at me skulle få eige denne fridomen. Heilt nøgde vert me aldri her i verden, Den praktfulle naturen vil visna og døy når vinteren kjem. Lekamen vår går litt etter litt til grunne. Midt i alt dette har me Guds løfter om ein ny himmel og ei ny jord der rettferd bur. Herren har vore med oss inntil i dag, etter sitt løfte, og me har derfor heller ingen grunn til å tvile på dei løftene han har gitt oss for framtida.

07 mai 2012

Trodahl, fortjenestmedalje og årsmøte

Det var lørdag 5.mai, 60 misjonsvenner fra Flekkefjord Felleslag (Misjonssambandets foreninger i kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lund og Sokndal) hadde hatt sitt årsmøte på Sira bedehus om formiddagen. Vi hadde hatt meldinger fra arbeidet i misjonslaga, på leirstedene Ersdaltun og Tonstad, gledd oss over det arbeidet som er i gang og samtalt om framtidige prioriteringer. Vi hadde hatt Skype-samtale med vår utsending i Afrika, fått oversendt totalt kr. 2.526.207 til misjonsarbeidet i året som har gått og valgt nye styremedlemmer for Felleslaget.Om kvelden ble bedehuset fullsatt, NLMs generalsekretær Øyvind Åsland skulle tale. Men før han slapp til kom fung. ordfører  Per Sverre Kvinlog  - med ordførerkjede og blomster – og overrakte en velfortjent fortjenstmedalje til den meget overaska Kjell Sverre Trodahl. Han hadde fartet omkring i dette vidstrakte området  med Guds Ord og gitar i 43 år, godt støttet av kona Gunnhild. Kjell har sine ullsauer på Mygland, men sine ”andre får” spredt omkring på bedehusa i by og bygd. Vi er alle glade i ham og takksamme for hans varmhjerta vitnesbyrd og gudsfrykt. Han fortjente virkelig denne påskjønnelsen.                               
Misjonsvennene på Sira hadde tatt vel imot oss og lagt alt godt til rette for årsmøtet. Styret for Felleslaget har nå fått disse medlemmene: Arild Løvås (formann), Trygve Myre og Bjørg Nedland Salmelid ble valgt i fjor; Sven Hogstad, Sigmund Stenberg, Per Øystein Rogstad og Borghild Tonstad var nye i år. Birger Helland, leder for NLM Region Sørvest, var også med som taler. Kjell Sverre Trodahl (67) slutter nå som områdeleder i Flekkefjord Felleslag og Ove Sandvik (51) tar over. Dette vart markert under årsmøtet ved skriftlesing og forbønn for den nye områdelederen. Han hadde hatt bibeltime over Jes 40:1 i starten av årsmøtet, det var gode ord fra Gud til trøst for oss personlig og et godt budskap å gå med til andre.  Det kom inn vel kr. 31.000 i misjonsgaver under møtet.